Avís legal

1. INFORMACIÓ DE L’EMPRESA:
El titular d’aquest Lloc Web és Scytl Election Technologies, SLU (d’ara endavant, “SCYTL”), amb domicili social a Travessera de Gràcia, 17-21, 7a planta, 08021 Barcelona. SCYTL està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 47354, foli 202, número de pàgina 549450, inscripció número 1, amb número d’identificació fiscal B01620392.
Els Usuaris poden posar-se en contacte amb SCYTL per telèfon (+34 934 230 324), fax (+34 933 251 028) i correu electrònic (contactus@scytlcom.wpcomstaging.com).
SCYTL és l’empresa matriu d’un grup d’empreses de diferents nacionalitats. Els Usuaris poden trobar les dades de contacte de cada empresa del grup SCYTL a contactus@scytlcom.wpcomstaging.com.

2. FINALITAT:
La finalitat d’aquest Lloc Web és proporcionar informació general al públic sobre SCYTL, els seus productes i els seus serveis.
La finalitat de les condicions d’ús d’aquest Avís Legal és regir l’ús permès d’aquest Lloc Web, l’URL del qual és https://scytl.com i els serveis i/o continguts que acull (d’ara endavant, l’“Avís Legal” i el “Lloc Web”, respectivament), d’acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altres disposicions legals aplicables.

3. TERMES I CONDICIONS D’ÚS PER A L’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB:
En accedir i utilitzar aquest Lloc Web, els Usuaris accepten les condicions d’ús d’aquest Avís Legal.
Els Usuaris poden descarregar, emmagatzemar, reproduir i imprimir una còpia d’aquest Avís Legal.
L’accés a aquest Lloc Web és gratuït. No es requereix cap formulari de sol·licitud per navegar pels continguts i/o informació d’aquest Lloc Web en termes generals. En cas contrari, consulta la nostra Política de Privacitat .

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:
Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts, tant en part com en la seva totalitat, d’aquest Lloc Web incloent-hi, entre d’altres, els logotips, gràfics informatitzats, dades, text, programari, codi font, bases de dades, imatges, marques registrades, noms comercials, sons, vídeos o altres signes distintius integrats en aquest Lloc Web, pertanyen o han estat llicenciats a SCYTL pels seus titulars. Tots aquests elements estan protegits per les lleis sobre propietat intel·lectual i/o drets d’autor i pels convenis internacionals aplicables ,i el seu ús no autoritzat podrà constituir una infracció dels drets de SCYTL o de tercers.
Està prohibit utilitzar i/o explotar el Lloc Web i/o els seus continguts de qualsevol manera sense el previ consentiment exprés i per escrit de SCYTL i/o els titulars legítims dels drets d’autor i/o de propietat intel·lectual i/o de qualsevol altre dret de propietat, la qual cosa inclou, entre d’altres:
a) Qualsevol forma de comunicació al públic, a través de qualsevol mitjà, inclòs el dret de facilitació al públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir al Lloc Web i/o als continguts des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
b) Qualsevol forma de distribució, incloses, entre d’altres, la venda, el lloguer o el préstec.
c) Qualsevol forma de reproducció, total o parcial, directa o indirecta, de forma temporal o permanent, i a través de qualsevol mitjà, incloses, entre d’altres, les reproduccions per a l’ús privat i la descàrrega a dispositius de l’Usuari.
d) Qualsevol forma de transformació, tant total com parcial.
Sense perjudici de l’indicat anteriorment, els Usuaris poden navegar pel Lloc Web i els seus continguts sense cap limitació.

5. ENLLAÇOS:
Aquest Lloc Web posa a disposició dels Usuaris mitjans tècnics d’enllaç a directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen o són gestionats per tercers (llocs enllaçats).
Els resultats de les eines de cerca es proporcionen directament per tercers a través de mecanismes automàtics, de manera que SCYTL no pot controlar i no controla aquests resultats. Els Usuaris podran iniciar el procediment establert a la secció 8 d’aquest Avís Legal per sol·licitar l’eliminació d’un enllaç ubicat al Lloc Web si consideren que els llocs enllaçats fan algun tipus d’activitat il·legal i/o que contenen informació il·legal.
En cas que tercers vulguin enllaçar a aquest Lloc Web, podran fer-ho sempre que, en la mesura que sigui possible, l’enllaç s’estableixi amb la pàgina d’inici del Lloc Web; en cas contrari, els enllaços només podran establir-se si l’URL de SCYTL és visible.

6. MODIFICACIONS:
SCYTL podrà modificar aquest Avís Legal i/o qualsevol altre text de caràcter contractual aplicable a aquest Lloc Web sense necessitat de notificació prèvia. Aquestes modificacions entraran en vigor al cap de setanta-dues (72) hores de la seva publicació al Lloc Web.
SCYTL també podrà finalitzar o suspendre els serveis del Lloc Web en qualsevol moment. Sempre que sigui possible, SCYTL advertirà/alertarà amb anterioritat sobre aquesta finalització o suspensió mitjançant aquest Lloc Web.

7. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT:
SCYTL farà tots els esforços per efectuar, en el mínim de temps possible, les actualitzacions i correccions d’errors i defectes, inclosos els que es produeixin durant l’accés i/o la connexió al Lloc Web i/o als seus continguts, però no garanteix l’absència d’interrupcions, errors en la connexió i/o l’accés al Lloc Web i actualització dels seus continguts.
Els Usuaris són responsables de l’ús i accés al Lloc Web. SCYTL no serà responsable de la presència de virus ni d’errors de seguretat ni tampoc dels danys que es puguin causar als dispositius dels Usuaris o als fitxers o documents emmagatzemats en aquests dispositius per l’accés i/o connexió al Lloc Web, ni tampoc dels danys causats a tercers mitjançant intromissions il·legals fora del control de SCYTL.
SCYTL tampoc no serà responsable de l’incompliment, per part dels Usuaris, de les obligacions que accepten en accedir a aquest Lloc Web incloses en aquest Avís Legal i, en particular, no serà responsable de cap infracció dels drets de propietat intel·lectual, drets d’autor, drets de publicitat i drets d’imatge o qualsevol altre dret en relació amb els béns i drets de qualsevol tercer.

8. PROCEDIMENT EN CAS D’ACTIVITATS IL·LEGALS:
En cas que algun Usuari consideri que hi ha fets o circumstàncies que posen de manifest l’ús il·legal de qualsevol contingut del Lloc Web, o llocs web de tercers accessibles des del Lloc Web, cosa que inclou, entre d’altres, la infracció de drets de propietat intel·lectual, de publicitat i d’imatge, la propietat privada o qualsevol altre dret, aquest Usuari enviarà un avís a SCYTL (al número de fax +34 933 251 028 o a l’adreça de correu electrònic legal@scytlcom.wpcomstaging.com) amb, com a mínim, la informació següent:
a) dades personals de l’Usuari que avisa de la infracció, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, i
b) descripció i informació dels actes suposadament infractors.

9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE:
Els termes i condicions d’aquest Avís Legal i qualsevol altre terme i condició d’aquest Lloc Web es regiran per les lleis d’Espanya.
Les disputes derivades de l’accés i de l’ús d’aquest Lloc Web i el seu contingut, així com la interpretació i aplicació d’aquest Avís Legal i qualsevol altre text legal aplicable a aquest Lloc Web se sotmetran als Tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que l’Usuari resideixi en territori espanyol. En cas que l’Usuari, com a persona física, resideixi a l’estranger o sigui una entitat jurídica i no pugui considerar-se com a Usuari i/o Consumidor segons la llei, les parts acorden de manera expressa sotmetre qualsevol disputa als Tribunals de Barcelona (Espanya).

Última revisió: juliol de 2021