Aquesta Política de Privacitat forma part dels textos legals que regulen l’accés i ús d’aquest lloc web http://www.scytl.com (el «lloc web»), juntament amb l’Avís Legal i la Política de Cookies.

1. EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PRIVACITAT:

Scytl Election Technologies, SLU (d’ara endavant, “SCYTL “), incloses les seves filials i empreses vinculades (d’ara endavant, “SCYTL “), com a responsable del tractament de les dades, informa els visitants del Lloc Web (d’ara endavant, “Usuaris”) de la recollida de les seves dades duta a terme per SCYTL i de les opcions dels Usuaris per controlar la manera com es recullen i utilitzen aquestes dades.

 

2. TIPUS D’INFORMACIÓ I MÈTODES DE RECOPILACIÓ:

Els Usuaris poden visitar i utilitzar aquest Lloc Web sense necessitat de comunicar la seva identitat o de completar un procés de registre. Les dades personals, com ara el nom, l’adreça postal i l’adreça de correu electrònic, únicament s’obtenen quan l’Usuari les envia de manera voluntària a través dels mitjans següents:
• A través de formularis de contacte
• A través de formularis de descàrrega de continguts
• A través dels comentaris dels Usuaris compartits al blog
• Quan enviïs un CV per participar en qualsevol dels processos de selecció oberts per a SCYTL
• Com a part d’un procés de venda en curs
• A través de mitjans automatitzats com, per exemple, protocols de comunicació, comunicacions per correu electrònic i Cookies. Consulta la Política de Cookies per obtenir més informació.

Registres del servidor web:
Com a part del procés de gestió d’aquest Lloc Web, es duen a terme seguiments de l’ús i navegació dels Usuaris a través dels registres del servidor web. En recollir informació com les adreces IP, les dades de connexió, la ubicació i dades sobre els dispositius a través dels quals els Usuaris accedeixen i interactuen amb el Lloc Web, els registres del servidor web proporcionen informació, com els tipus de navegadors utilitzats per a l’accés, les pàgines del Lloc Web que reben més volum de tràfic i les hores del dia en què els servidors experimenten una càrrega important de tràfic. Aquestes dades són tractades de manera pseudonimitzada i agregada, i no amb caràcter individualitzat, per reduir l’impacte sobre la privacitat dels Usuaris i limitat a finalitats analítiques per millorar el contingut i les característiques de navegació del Lloc Web. Les dades pseudonimitzades o agregades serveixen per identificar possibles funcions i característiques futures per incorporar al Lloc Web i millorar el servei a l’Usuari.

3. COM UTILITZEM LES SEVES DADES:

Sense perjudici de la informació sobre l’ús de Cookies del Lloc Web i del consentiment corresponent dels Usuaris, tal com s’informa a la Política de Cookies , les úniques dades personals que es poden sol·licitar en aquest Lloc Web són les que els Usuaris declarin en accedir a les seccions de CONTACTE, RECURSOS (per a descàrrega de continguts), TREBALLA AMB NOSALTRES o BLOG d’aquest Lloc Web.
Les finalitats específiques, la seva base legal i el període de conservació de les dades personals per a aquestes operacions de tractament de dades es defineixen a continuació:

• CONTACTE: se sol·licita als Usuaris que facilitin les seves dades identificatives (nom i cognoms), professionals (empresa i càrrec) i de contacte (correu electrònic), juntament amb el contingut del missatge, comentaris, suggeriments o preguntes de l’Usuari. La finalitat del tractament es limita a donar una resposta adequada a aquestes consultes sobre la base legal del consentiment dels Usuaris i el seu interès a rebre la informació o aclariment corresponent a la seva consulta. Aquestes dades es conservaran mentre sigui necessari per atendre i mantenir la comunicació sol·licitada pels Usuaris i, posteriorment, s’eliminaran un cop hagi passat 1 any des de l’última comunicació entre SCYTL i els Usuaris, llevat que, durant el desenvolupament de la comunicació, sorgeixin altres motius que en legitimin la conservació, com ara la defensa d’interessos, l’atenció de reclamacions o la resposta a possibles responsabilitats legals que puguin derivar del contacte.

DESCÀRREGA DE CONTINGUTS: quan els Usuaris accedeixen als continguts del Lloc Web i volen descarregar-los, és possible que se’ls sol·liciti certa informació, com ara les seves dades identificatives (nom i cognoms), professionals (organització) i de contacte (correu electrònic). La finalitat d’aquest tractament és permetre a SCYTL conèixer una mica sobre els usuaris interessats en aquest tipus de contingut en qüestió, sobre la base legal del consentiment de l’Usuari. Especialment quan la informació sol·licitada es refereixi a les característiques dels diferents productes i serveis de SCYTL, és possible que les dades siguin tractades amb finalitats estadístiques i per obtenir informació sobre quin tipus d’entitats mostren més interès o per oferir informació addicional adaptada a les necessitats dels Usuaris, segons el tipus d’entitat per a la qual treballin. Aquest tractament secundari es basa en l’interès legítim de SCYTL i únicament s’enviaran comunicacions als Usuaris quan aquesta resulti realment útil. Aquestes dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir les finalitats estadístiques, utilitzant mètodes d’agregació de dades i aplicant mecanismes que limitin la possibilitat d’identificar directament els Usuaris. En cas que s’enviï informació addicional en virtut del nostre interès legítim, els Usuaris s’hi podran oposar en qualsevol moment i les seves dades personals seran eliminades de les llistes de difusió.

• TREBALLA AMB NOSALTRES: a través de la secció “Treballa amb nosaltres” del Lloc Web, SCYTL publica ofertes de feina que permeten als Usuaris participar en els processos de selecció oberts en cada moment i publicats al Lloc Web. Els Usuaris poden seleccionar l’oferta de feina que els interessi i postular-se, bé a través del seu perfil professional a la plataforma Indeed o completant la informació sol·licitada al formulari, com les dades identificatives (nom i cognoms), de contacte (adreça de correu electrònic, adreça postal i número de telèfon), acadèmiques i professionals o qualsevol altra informació que puguin incloure lliurement en el seu CV o carta de presentació, com ara el salari desitjat. La finalitat d’aquest tractament és avaluar les aptituds dels Usuaris que presentin la seva candidatura per al lloc de treball que els interessa i el desenvolupament correcte dels processos de selecció de personal. La base legal del tractament rau en el consentiment dels Usuaris. Les dades personals facilitades pels Usuaris per a aquestes finalitats es conservaran durant el temps que sigui necessari per avaluar la seva sol·licitud i, posteriorment, durant un període d’un any per a futures ofertes de feina que s’ajustin al perfil dels Usuaris candidats.

• BLOG: a través de la secció “Blog” del Lloc Web, els Usuaris poden consultar les publicacions de SCYTL relacionades amb els sistemes de vot electrònic, aspectes de la participació col·lectiva i la seguretat en la gestió en línia dels processos de participació ciutadana, entre d’altres. Els Usuaris podran compartir aquestes publicacions amb tercers a través de plataformes i xarxes socials o altres mitjans de comunicació sota la seva exclusiva responsabilitat. Medium és la plataforma que proporciona i gestiona el blog de SCYTL. Per poder interactuar al blog amb comentaris, seleccionar la funció “M’agrada” en una publicació o marcar un post per llegir-lo més tard, cal que els Usuaris estiguin registrats a la plataforma Medium, a través del seu correu electrònic o dels seus comptes d’usuari de Google o Facebook, i que n’acceptin les Condicions de Servei i la Política de Privacitat. La base legal per a aquest tractament és el consentiment dels Usuaris, les dades personals dels quals es conservaran fins que retirin el seu consentiment o exerceixin els seus drets d’oposició al tractament o de supressió de les dades personals tal com s’indica a continuació. En aquells casos en què sigui tècnicament complex eliminar el contingut de determinades publicacions, SCYTL podrà aplicar, analitzant cada cas particular, mesures sòlides de pseudonimització o d’anonimització per evitar que els Usuaris puguin ser identificats per tercers en relació amb els seus comentaris o interaccions.

REVISTA D’EMPRESA (comunicacions comercials): a través dels formularis del Lloc Web, els Usuaris tenen la possibilitat de sol·licitar a SCYTL la tramesa de comunicacions comercials relacionades amb els seus productes i serveis, així com publicacions relacionades amb les activitats i/o les tecnologies que s’apliquen al sector del vot electrònic. La base legal d’aquest tractament és el consentiment dels Usuaris, que es recull a través de caselles independents que permeten obtenir un consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, d’acord amb la normativa aplicable. Excepcionalment, en virtut dels interessos legítims de SCYTL reconeguts per la normativa sobre serveis de la societat de la informació, es podrà enviar a clients consolidats amb què SCYTL ja hagi mantingut una relació contractual prèvia, informació sobre els productes i serveis de SCYTL, com ara les actualitzacions o millores implementades en la seva tecnologia, quan aquesta informació resulti rellevant per a aquests clients d’acord amb les seves necessitats i circumstàncies particulars. SCYTL enviarà als Usuaris aquestes comunicacions comercials, fins i tot a través de mitjans electrònics com el correu electrònic, i conservarà les dades de contacte facilitades pels Usuaris, mentre aquests no retirin el seu consentiment per fer-ho o, en el cas de clients consolidats, quan exerceixin el seu dret d’oposició mitjançant comunicació a SCYTL o facin ús dels sistemes d’exclusió publicitària habilitats en els correus electrònics publicitaris.
D’acord amb el RGPD i la LOPD, SCYTL informa els usuaris que les seves dades personals seran objecte d’un tractament automatitzat del qual SCYTL és responsable. El tractament automatitzat de les dades personals consisteix en l’emmagatzematge de dades i la comunicació segura entre els sistemes de SCYTL sense que això suposi un impacte rellevant per als drets i interessos dels Usuaris ni la presa de decisions automatitzades que limitin els seus drets.

 

4. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS:

Els Usuaris poden exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació o d’oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades davant de SCYTL mitjançant:

 • Sol·licitud enviada per correu electrònic a privacy@scytlcom.wpcomstaging.com
 • Carta signada enviada per correu postal a:
  • Scytl Election Technologies SL – Data Protection Committee
   Travessera de Gràcia, 17-21, 7a planta, 08021 Barcelona (Espanya)

La sol·licitud haurà d’incloure les dades següents:

 • nom i cognoms dels usuaris
 • adreça a efectes de notificacions
 • còpia del DNI o passaport
 • i la petició específica referida a l’exercici dels drets

 

SCYTL respectarà el secret i el tractament legítim de les dades personals dels Usuaris per impedir l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat a aquestes dades personals. Si l’Usuari considera que el tractament de les dades no és adequat o no s’ajusta a la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas d’Espanya).

5. COM COMPARTIM LES SEVES DADES:

SCYTL pot compartir informació sobre els Usuaris amb proveïdors externs de serveis tecnològics utilitzada al Lloc Web de SCYTL, com serveis d’allotjament, el correu electrònic, solucions integrades, etc. És possible que alguns d’aquests proveïdors estiguin ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu, la qual cosa comporta transferències internacionals de dades. En aquests casos, SCYTL ha subscrit els contractes de tractament de dades corresponents realitzat per tercers, garantint que s’apliquin les salvaguardes adequades a aquest tractament transfronterer, tal com es detalla a continuació:

 • Microsoft (EUA) per a serveis de correu electrònic.
  Els usuaris poden consultar el contracte de tractament de dades en aquest enllaç: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67
 • Medium Corporation (EUA) per a la gestió del blog.
  Els usuaris poden consultar la política de privacitat de Medium aplicable en la seva totalitat als usuaris que interactuen en el blog de SCYTL, d’acord amb la clàusula 3.d, en aquest enllaç: https://policy.medium.com/medium-privacy-policy-f03bf92035c9
 • Filials i altres empreses del grup SCYTL, en virtut de l’interès legítim en la transmissió de dades personals dins del grup d’empreses SCYTL, per a finalitats administratives i de gestió empresarial internes.
 • Proveïdors de Cookies detallats a la Política de Cookies.

 

6. LES NOSTRES PRÀCTIQUES A NIVELL MUNDIAL:

SCYTL és una empresa global amb filials i socis comercials a diversos països i amb sistemes tècnics transfronterers. Les pràctiques de privacitat estan dissenyades per SCYTL per protegir les dades personals dels Usuaris arreu del món.

7. EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT DE LES DADES:

SCYTL es preocupa per la seguretat de les dades dels usuaris. Per a evitar l’accés o la divulgació no autoritzats, per a mantenir l’exactitud de les dades i per a garantir l’ús adequat de la informació, hem establert procediments físics, electrònics i de gestió raonables per a salvaguardar i protegir la informació que recollim a través d’internet. Utilitzem tecnologia d’encriptació quan recollim o transferim dades sensibles.

8. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA:

Si es produeixen actualitzacions en els termes de la versió online de la Política de Privacitat de SCYTL, publicarem aquests canvis en aquesta pàgina i actualitzarem la data de l’última revisió perquè sempre sapigueu quines dades recollim a través d’internet, com els utilitzem i quines opcions teniu.

9. COM CONTACTAR AMB NOSALTRES

Qualsevol comentari o pregunta sobre aquesta Política de Privacitat es pot enviar per correu electrònic a privacy@scytlcom.wpcomstaging.com. També s’habilita el contacte per correu postal a l’adreça següent:
Scytl Election Technologies, SL
Data Protection Committee
Travessera de Gràcia, 17-21, 7a planta
08021 Barcelona (Espanya)

Última revisió: maig de 2023